Dnes je

Datum: 15.08.2020
Svátek má: Hana
Nejbližší akce

Webkamery

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název - Obec Nový Malín


2. Důvod a způsob založení
Obec Nový Malín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR


3. Organizační struktura - Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Nový Malín
  Nový Malín 240
  788 03 Nový Malín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Nový Malín
  Nový Malín 240
  788 03 Nový Malín
 • 4.3 Úřední hodiny

  Po  7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Út   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
  St   7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Čt   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
  Pá             zavřeno

 • 4.4 Telefonní čísla
  -Obecní úřad - podatelna: 588 880 400
  -starosta obce: Mgr. Marek Štencl - : 606 760 493
  -místostarosta obce: Tylová Lenka: 588 881 977, 777 993 478
  -Unzeitigová Lenka Ing. - účetní, rozpočet: 588 880 431
  -Vohralíková Jana – referentka, evidence obyvatel: 588 880 401
  -Kubíčková Dagmar – referentka: 588 880 405
  -Cvečková Jiřina – referentka, mzdová účetní: 588 880 435
  -Jelínková Ivana – referentka, účetní: 588 880 433
  -Faltus Vladimír Ing. – technik, odpadové hospodářství: 588 881 964, 731 147 883
  -Řezníčková Leona – referentka majetkové (bytové) správy: 588 880 432

 • 4.5 Čísla faxu - Obec nemá fax.
 • 4.6 Adresa internetové stránky - http://www.novymalin.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny - podatelna@novymalin.cz
 • 4.8 Další elektronické adresy - obec@novymalin.cz
 • 4.9 ID datové schránky obec - DS th6bycj


5. Případné platby lze poukázat na účet
KB Šumperk číslo účtu: 4027841/0100 .Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.


6. IČ - 00303089


7. DIČ - CZ00303089


8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavných dokumentů

8.2 Rozpočet:


9. Žádosti o informace - Zveřejnění poskytnutých informací
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo na datové schránky obce


10. Příjem stížností a dalších podání

Písemně na adresu: Obecní úřad Nový Malín, Nový Malín 240, 788 03. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou. Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.


11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ. Opravné prostředky-Odvolání


12. Formuláře:
Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde: Tiskopisy Tyto formuláře lze také získat na obecním úřadě v úředních hodinách.


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na Portále veřejné správy


14. Nejdůležitější předpisy
-14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
-14.2 Vydané právní předpisy: Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde:
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.


15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
-15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

-15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Ministerstvo vnitra provedlo kontrolu zákonnosti sazebníku úhrad č.j. MV-123476-5/ODK-2016. Sazebník úhrad byl shledán v souladu se zákonem.


16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Obec vzory licenčních smluv nedisponuje

16.2 Výhradní licence
Obec neposkytuje žádné výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy


Poskytnuté informace
Poskytnuté informace


Informace o zpracování osobních údajů - GDPR
Informace o zpracování osobních údajů


Kontakty

Adresa:
Obec Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín


Úřední hodiny:

Po  7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Út   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
St   7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Pá             zavřeno


Telefon: 588 880 400
Datová schránka: th6bycj
E-mail: obec@novymalin.cz
E-podatelna: podatelna@novymalin.cz
Bankovní spojení:
KB Šumperk číslo účtu: 4027841/0100
IČ: 00303089
DIČ: CZ00303089


Mapa


všechny kontakty
Odběr aktualit
Vybíráme z galerie
Snímek 126.jpg